Utveckling inom medicinsk teknik

EC Konsults strävan är att skapa långsiktiga kundrelationer. Relationer där kunden känner ett starkt förtroende för EC Konsult som leverantör. Ett förtroende som inte bara baseras på vår breda kompetens inom mjuk- och hårdvaruutveckling, utan även med avseende på ett personligt och smidigt samarbete.

Ett uppdrag kan röra sig om resurs och kompetensförstärkning, likväl som ett helhetsåtagande där uppdraget definieras med hjälp av kravspecifikation, och projektrutiner enligt vårt kvalitetssystem. En av EC Konsults grundvärderingar är att vara ärlig vid bedömning om tillräcklig kompetens finns för uppdraget. En annan viktig faktor för ett

framgångsrikt genomförande är att bemanna uppdraget med ”rätt” resurser, vilket är relevant för både kund och inblandade konsulter.

Ett exempel på en positiv och långvarig kundrelation är Gambro i Lund. Ett världsledande företag inom sjukvårdssektorn, vilket bl.a. utvecklar och tillverkar dialysmaskiner. EC Konsult levererar sedan år 2000 konsulttjänster till Gambro (Preferred Supplier). Under denna period har vi utfört många olika uppdrag och typ av tjänster åt Gambro, vilka exemplifieras kort nedan.

Projektledning där vi har medverkat som delprojektledare för olika faser, både vid nyutveckling samt vid produktvård av dialysmaskiner och kringutrustning.

Systemutveckling där vi har utvecklat delsystem till ett ramverk för dialysmaskiner. Här ”levererades” kunskap och erfarenhet om bl.a. konstruktion och implementering av ramverk.

Systemintegration och systemtest har vi medverkat i och ansvarat för, under olika systemintegrationsfaser.

Kompetens- och resursförstärkning är en  stor del av vårt åtagande hos Gambro. Bland många uppdrag och aktiviteter kan nämnas utveckling av drivrutiner och kommunikation mot SmartCard, och konstruktion av verktyg för automatisk kodgenerering.

Dokumentation är en viktig del i allt utvecklingsarbete. Huvudsakligen har det till Gambro omfattat kravspecificering och designdokumentation, men även anpassning och styrning av dokument för produktcertifiering vid TÜV i Tyskland.

Utbildning är ofta förekommande i samband med våra konsultuppdrag. För Gambros räkning har vi medverkat vid användarutbildning för en produkt där vi har varit delaktiga i utvecklingsarbetet. Vi har också vid flera tillfällen anlitats för kompetenshöjande utbildningar för deras personal, t.ex. i kurser som Microsoft Project och C++.

Uppdragens geografiska placering, beror mycket på deras karaktär och innehåll. Våra konsultinsatser har utförts både på Gambro och vid EC Konsults egna kontor. Allt för att effektivisera våra uppdrag för kunden.