Systemtestning Södra Cell.

Södra Cell har under en lång tid använt ett stort underhållssystem som kallas Merit. Det är ett kraftfullt webbaserat system för att styra underhåll, konstruktion och produktion i deras anläggningar. På grund av vissa omständigheter beslutades att Merit skulle byta plattform från HP3000 med tillhörande nätverksdatabas till Windows .NET, och med Microsofts SQL Server som datalagringsalternativ.

Utöver denna migrering skulle också en del ny funktionalitet tillkomma, bl.a. ett nytt rapportverktyg.

Uppdrag

Uppdraget för EC Konsult bestod av att utbilda och stödja Södra Cells personal, såväl inför som vid verifieringen av denna migrering samt även vid testning av ny funktionalitet. I uppdraget ingick också att producera mallar för testplan, testbeskrivning, testprotokoll och testrapport. Dokument som är grundläggande för att genomföra en testprocess på ett strukturerat och professionellt sätt.

Initialt höll EC Konsult en utbildning för den personal på Södra Cell som ingick i testprojektet. Utbildningen inleddes med en teoretisk del där olika aspekter inom begreppet testning presenterades. Därefter följde en praktiskt inriktad del där den inledande testplaneringen gjordes samt att design av testfall påbörjades. En riskanalys av systemet genomfördes för att få en bättre överblick på de delar som är mest kritiska i systemet.

EC Konsults uppgifter fram till testning bestod av fortsatt stöd i testplaneringsarbetet. Under denna period upprättades bl.a. instruktioner inför kommande tester och planering
avseende felrapporteringsprocessen. Därutöver bistod EC Konsult vid granskning av testbeskrivningsdokument, d.v.s. dokument där framtagna testfall specificeras.

För dokumenthantering och felrapportering valdes Microsoft Sharepoint Portal Server som är en smidig kommunikationslösning att använda i de flesta projekt. Windows Sharepoint Services vilket är fundamentet i Sharepoint Portal Server, erbjuder bl.a. versionshantering för dokument samt möjligheten att enkelt bygga anpassade formulär för exempelvis felrapportering.

Under system- och acceptanstester agerade EC Konsult som moderator med ansvar att ge riktlinjer, styra och leda testningen samt ge stöd och hjälp med felrapporter och testprotokoll.