System för kostnadsberäkning.

CCC (Cable Cost Calculation) är ett helt kundanpassat och databasstyrt beräkningssystem för material- och maskinkost­nader vid tillverkning av hög­spänningskablar (HV Cable). Den systemgenererade kost­nadskalkylen utgör ett viktigt underlag vid framtagandet av offerter hos ABB High Voltage Cables.

ABB High Voltage Cables i Karlskrona ingår i divisionen Power Technologies. De tillver­kar mellan- och högspännings­kablar för land- och sjöförlägg­ning med hela världen som marknad.

EC Konsult har tagit fram ett system som möjliggör framtida förändringar och därför är hållbart över tiden. I CCC styrs både dess datainnehåll och merparten av applikationens gränssnitt via systemets data­baser.

Detta ger ett mycket flexibelt och förändringsbart system som uppfyller kundens krav på att kunna underhålla och utveckla systemet utan ex­tern hjälp av systemutvecklare. Användaren kan genom data­baskonfigurering t ex lägga till helt nya kabeltyper men också modifiera befintliga kabeltyper i systemet.

Målen med CCC

  • Hantera dagens alla kabeltyper
  • Vara dynamiskt och flexibelt
  • Hantera inloggning med olika behörighetsnivå
  • Automatisk kontroll mot god­kända standard
  • Arbeta mot en central eller lokal databas
  • Spara och skriva ut kabelkon­struktioner
  • Hantera olika måttenheter och valutor

Teknik och verktyg

Systemet har tagits fram i ut­vecklingsmiljön Microsoft Visual Studio .NET med program­meringsspråket C#. Windows Presentation Foundation (WPF) har använts som plattform för att skapa användargränssnittet. Med WPF kan utvecklare och designerns lätt skapa dyna­miska, datadrivna och visuellt tilltalande program. Ramverket Entity Framework (Micro­soft .NET) har använts för att överbrygga glappet mellan applikation och databas. Entity Framework bygger på program­meringstekniken Object-Rela­tional Mapping (ORM). Tekniken gör det möjligt för utvecklare att arbeta med relationsdata som domänspecifika objekt. MS SQL Server har använts som central databasserver och MS SQL Server Express har använts för att köra systemet mot en lokal databas.